Okrugli stol o reformi sustava socijalne skrbi

Okrugli stol o reformi sustava socijalne skrbiutorak , 21.12.2010. godine u 14:30 sati, Centar za ljudska prava, ul. Kralja Držislava VI, Zagreb
Na okruglom stolu biti će riječi o reformi sustava socijalne skrbi.

Promjene sustava odnose se između ostaloga na decentralizaciju koja bi trebala dovesti do prebacivanja odgovornosti društva za socijalne reforme na lokalnu zajednicu. U tom slučaju kvaliteta i opseg socijalnih usluga ovisit će o političkoj volji i financijama gradova i općina. Postavlja se pitanje što će u tom slučaju biti s gradovima i općinama u područjima od posebne državne skrbi?

Novo zakonodavstvo bi trebalo biti usvojeno u 2011. godini, no Državni proračun ne reflektira planirane troškove. Udruge civilnog društva kao pružatelji socijalnih usluga morati će se u tom slučaju praktički pretvoriti u ustanove. Od udruga će se tražiti da budu ravnopravne svim pružateljima socijalnih usluga, kao npr. javnim ustanovama, no biti će u neravnopravnom položaju. Za razliku od javnih ustanova koje se financiraju direktno iz budžeta gradova, županija ili države udruge se financiraju isključivo putem javnih natječaja.

Reforma sustava socijalne skrbi također predlaže uvođenje koncesija za pružanje socijalnih usluga. To će značiti da ukoliko udruge žele pružati socijalne usluge moraju ostvarivati sve pretpostavke koje po zakonu ostvaruju koncesionari, a time i plaćaju naknade za koncesiju. Organizatori okruglog stol pitaju na koji način će udruge pokrivati troškove koncesije ako imaju samo namjenska sredstva za koja odgovaraju državi pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Također se javlja i problem s domovima socijalne skrbi koji se planiraju zatvoriti, a sadašnje korisnike poslati po udomiteljskim obiteljima koje nisu dovoljno educirane za rad s tim korisnicima. Osim nekoliko udruga koje provode programe za podršku u zajednici, država ne osigurava alternative.
Raspravljati će se i o beskućnicima koji će svoja prava moći zadovoljiti samo ako su prijavljeni na području na kojem borave. Također se razmišlja i o ukidanju pučkih kuhinja i dostave obroka u kuću. U tom slučaju pomoć u prehrani pružati će još jedino vjerske zajednice.

Na okruglom stolu sudjeluju Kristijan Grđan, koordinator udruge Sjaj za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama; Damjan Janjušević iz udruge za samozastupanje; Jagoda Milidrag Šmid, SSSH; Srđan Dvornik, ZaMirNET; Milan Medić, Centar za civilne inicijative Karlovac te drugi gosti.

Za više informacija posjetite www.socijalna-ukljucenost.net .


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*