Natječaj za financiranje projekata udruga civilnog društva u 2010.

financiranje projekata udruga civilnog društva u 2010Grad Karlovac raspisao je Natječaj za financiranje projekata udruga civilnog društva u 2010. godini. Rok za podnošenje prijava je do subote 27. veljače 2010. godine.

Sukladno Natječaju, u Proračunu Grada Karlovca za 2010. godinu osigurano je 260.000,00 kuna za financiranje rada udruga putem natječaja i to :

100.000,00 kuna za financiranje projekata za mlade sukladno Gradskom programa za mlade Grada Karlovca 2008.-2012.
160.000,00 kuna za financiranje svih ostalih udruga.

Financijske potpore su minimalno 2.000,00 do maksimalno 15.000,00 kuna iz područja:

  • mladi;
  • zaštita i promicanje ljudskih prava;
  • socijalna skrb
  • unapređenje kvalitete života i zaštita zdravlja
  • demokratizacija i razvoj civilnoga društva;
  • volonterstvo
  • Europska Unija
  • zaštita okoliša i održivi razvoj
  • neformalno obrazovanje djece, mladih i odraslih te cjeloživotno učenje
  • rada udruge proisteklih iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja grada Karlovca

Financijska potpora dodjeljuje se za projekte koji se provode na području grada Karlovca u trajanju od 1.1. do 31. 12. 2010. godine.
3. OPĆI UVJETI ZA PRIJAVU PROJEKATA

1. Na natječaj se mogu prijaviti udruge civilnog društva registrirane temeljem Zakona o udrugama (NN br. 88/01) koje djeluju na području Grada Karlovca najmanje 1 (jednu) godinu;
2. Udruga na Natječaj za 2010.godinu može prijaviti najviše dva prijedloga projekta
3. Udruga ne može na ovaj Natječaj prijaviti redovni program;
4. Udruga ne može na ovaj Natječaj prijaviti prijedlog projekta za koji su joj već odobrena proračunska sredstva Grada Karlovca u 2010. godini;
5. Prijavljeni prijedlog projekta mora sadržavati sve potrebne elemente navedene u sadržaju prijave te mora biti pripremljen na zato propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog Natječaja;
6. Udruga mora biti odgovorna za provedbu projekta i mora preuzeti javnu dogovornost za tijek i provedbu projekta;
7. Udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu projekta;
8. Udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
9. Udruga neposredno radi s korisnicima i/ili članovima;
10. Projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo za strukovne potrebe svojih članova/članica.

4. SADRŽAJ PRIJAVE PROJEKATA

4.1. Obvezni dio prijave
1.    Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu prijedloga projekta -1 primjerak;
2.     Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijedloga proračuna projekta -1 primjerak;
3.    Životopis voditelja projekta-1 primjerak;
4.    Preslika Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske ili presliku Izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske-1 primjerak.
5.     Obrazac za prijavu prijedloga projekta, obrazac prijedloga proračuna projekta i životopis voditelja projekta na cd-u
6.    Udruge koje se još nisu javljale na Natječaj za financiranje projekata koji raspisuje Grad Karlovac ili su u proteklih godinu dana mijenjale Statut također dostavljaju 1 primjerak Statuta udruge.

4.2. Neobvezni dio prijave

Materijali o prezentaciji rada udruge – isječci iz novina, brošure i publikacije, multimedijalni materijali (najviše 5 stranica odnosno 1 cd).

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava projekta mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4. ovoga Natječaja.
Udruge svoje projekte moraju prijaviti na propisanim obrascima i to ispunjenim na pisaćoj mašini ili računalu.

na sva pitanja iz obrasca za prijavu projekta potrebno je odgovoriti.

Obrasci za prijavu i sve informacije mogu se dobiti:
-osobno u Upravnom odjelu za socijalnu skrb, šport i udruge Grada Karlovca, Trg bana J. Jelačića 1, Karlovac, telefonom na 047 628 205 i elektronskom poštom na nikolina.pahanic@karlovac.hr
– na internetskoj stranici Grada Karlovca, www.karlovac.hr

Dodatne informacije mogu se dobiti na radionici o Natječaju za projekte udruga civilnog društva u 2010. godini koju će po raspisivanju natječaja organizirati Grad Karlovac, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava projekata na Natječaj je 30 dana od dana objave u Karlovačkom tjedniku i na web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr odnosno do subote 27. veljače 2010. godine.

Prijavu treba dostaviti osobno u pisarnu ili poslati preporučeno, poštom na adresu:
GRAD KARLOVAC; Banjavčićeva 9; 47000 Karlovac
uz napomenu: «Ne otvaraj – Natječaj Grada Karlovca za financiranje projekata udruga civilnog društva u 2010. godini»

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Grad Karlovac neće razmatrati prijavu:
·    koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava;
·    koja nije sukladna dokumentaciji za prijavu i uvjetima za prijavu;
·    koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Natječajem i dokumentacijom za prijavu;
·    koja je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;
·    ako udruga nije odgovorila na sva pitanja iz obrasca za prijavu projekta te popunila obrazac proračuna projekta.

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROJEKATA

Ocjenu prijava projekata udruga izvršit će Povjerenstvo za odabir projekata udruga civilnog društva u 2010. godini:
– utvrđivanjem ispunjavanja općih uvjeta za prijavu;
– ocjenjivanjem kvalitete projekata udruga;
– utvrđivanjem je li udruga ispunila obveze prema Gradu Karlovcu vezane za natječaj iz 2009. godine ( dostavljena izvješća)

Glavni kriteriji za odabir projekata

1.    Je li predloženi program/projekt utemeljen na stvarnim potrebama u zajednici?
2.    Ima li jasno definirane korisnike u skladu sa propisanim uvjetima natječaja?
3.    Ima li jasno definiran vremenski okvir i je li moguće navedene aktivnosti u tom okviru provesti?
4.    Ima li udruga organizacijske i upravljačke kapacitete te iskustvo potrebno za provedbu predloženog? Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja.
5.    Hoće li udruga surađivati sa ostalim udrugama  i relevantnim institucijama?
6.    Uključuju li se volonteri u provedbu aktivnosti?
7.    Koliko su realni i ekonomični iskazani troškovi?
8.    Obuhvaća li prijedlog širu javnost ili ostaje u sklopu udruge ? (Zadovoljavaju li se potrebe šire zajednice ili samo potrebe udruge?)
9.    Uključuju li aktivnosti promociju i vidljivost u zajednici te promociju Grada Karlovca kao donatora?
10.    Je li prijedlog u skladu sa inicijativama, strategijama ili programima Grada Karlovca odnosno doprinosi li postizanju ciljeva Grada?
11.    Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog projekta

Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi gradonačelnik Grada Karlovca na temelju prijedloga Povjerenstva za odabir projekata u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za dostavu prijedloga projekata.

9. ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Rezultati Natječaja za financiranje projekata udruga građana u 2010. godinu bit će objavljeni na web stranicama Grada Karlovca, www.karlovac.hr u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika Grada Karlovca.

Svim udrugama koje se prijave na ovaj Natječaj, Upravni odjel za socijalnu skrb, šport i udruge pismeno će dostaviti obavijest o rezultatima njihove prijave.
Zaprimljeni prijedlozi projekata sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.

10. ISPLATA SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKATA

Isplata sredstava odobrenih po Natječaju vrši se dostavom pisanog zahtjeva udruga Upravnom odjelu za socijalnu skrb, šport i udruge. Isplate se mogu vršiti najkasnije do 01.12.2010. godine.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*