Natječaj za vođenje Centra za mlade u Grabriku

Natječaj za vođenje Centra za mlade u GrabrikuOtvoren je natječaj za odabir udruge – voditelja Centra za mlade u karlovačkoj gradskoj četvrti Grabrik u 2011. godini. Rok za podnošenje prijava je 06.12.2010.

U nastavku se nalazi tekst natječaja:

Na temelju čl. 44. i 98. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 07/09) i Gradskog programa za mlade grada Karlovca 2008.-2013., gradonačelnik grada Karlovca raspisuje

Natječaj za odabir udruge – voditelja projekta Centra za mlade u Grabriku u 2011. godini

Program mogu prijaviti registrirane udruge koje zadovolajavju sljedeće uvjete:
– imaju zaposlena minimalno dva radnika,
– posluju uspješno bar dvije godine,
– referentnom listom projekata mogu dokazati svoje upravljačke sposobnosti

2. Prednost kod odabira imati će udruge koje imaju barem jednog zaposlenog VSS radnika.

3. Vođenje projekta Centra za mlade u Grabriku obuhvaća sljedeće aktivnosti:

3.1. Administrativno vođenje projekta, korespondencija i izvještavanje
3.2. Koordinacija aktivnosti koje će provoditi korisnici /udruge mladih i za mlade te ostale udruge koje će ponuditi sadržaje za mlade
3.3. Promocija Centra za mlade u Grabriku
3.4. Prikupljanje sredstava iz drugih izvora za potrebe Centra za mlade u Grabriku

4. Za potrebe prijave na ovaj natječaj udruga koja se prijavljuje mora uz ostalu dokumentaciju podnijeti i detaljno izrađen opisni program vođenja Centra za mlade u Grabriku i financijski plan (plan prihoda i rashoda) koji obuhvaća sve četiri aktivnosti vođenja iz prethodne točke. U opisnom programu potrebno je priložiti opis dužnosti i odgovornosti odnosno raspodjelu zadaća kako bi se dokazale upravljačke sposobnosti udruge.

5. Na ovaj natječaj udruge se mogu javiti samostalno ili u partnerstvu sa drugim udrugama. Ukoliko se javlja više udruga u partnerstvu tada je natječaju obavezno priložiti Sporazum o suradnji koji su udruge sklopile za potrebe prijave na ovaj natječaj, a koji točno opisuje raspodjelu zadaća i odgovornosti između udruga.

6. Na natječaj se ne mogu javiti udruge
– koje su negativno poslovale u protekle dvije godine
– koje nemaju minimalno dvoje zaposlenih radnika osim u partnerstvu sa udrugom koja taj uvjet ispunjava
– udruga koja je ovisna o bilo kojoj političkoj struji ili stranci
– udruga koja je na bilo koji način negativno okarakterizirana pred populacijom mladih ljudi

7. Udruge koje su u 2009.godini koristile sredstva Proračuna grada Karlovca putem natječaja za udruge, a nisu podnijele Narativno i Financijsko izvješće o utrošku sredstava, ne mogu se natjecati na ovom natječaju.

8. Prijave na natječaj podnose se sa svim traženim prilozima u 3 istovjetna primjerka.

9. Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac s naznakom, “NATJEČAJ ZA CENTAR ZA MLADE U GRABRIKU”.

10. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku, odnosno do 06.12.2010.god.

11. Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave, suprotno uvjetima iz ovog natječaja, neće se razmatrati.

12. Udruga/e koja se javlja/ju na natječaj mora/ju priložiti sljedeću dokumentaciju:
12.1. preslika Rješenja o registraciji udruge, ako je došlo do izmjena prvog rješenja dostaviti i sva ostala rješenja o registraciji
12.2. preslika Statuta udruge
12.3. popis članova /članica tijela upravljanja
12.4. preslika Financijskog izvješća o poslovanju udruge u 2009. godini
12.5. popis zaposlenih osoba u udruzi, njihovo zanimanje i opis poslova koje u udruzi obavljaju
12.6. dokaz da su osobe zaposlene – izvod sa žiro računa iz kojeg je vidljiva uplata doprinosa i plaće
12.7. ukoliko se na natječaj javlja više udruga u partnerstvu, obaveznu dokumentaciju potrebno je priložiti za svaku udrugu
12.8. ukoliko se na natječaj javlja više udruga u partnerstvu obavezno je priložiti Sporazum o partnerstvu kojim je definirana uloga svake od udruga u vođenju projekta Centra za mlade

Udruga može priložiti i neobaveznu dokumentaciju:
– zapise, publikacije, novinske članke te ostali materijal koji prikazuje rad udruge, pisma preporuke i slično.

13. Sa odabranom udrugom Ugovor o vođenju projekta Centra za mlade u Grabriku sklopit će se na godinu dana uz mogućnost produženja ugovora.


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*